บุคลากรนายถนอมจิต  อินทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายบุญศรี  แสนสีลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางประทานพร  คล่องแคล่ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายทวิช  อาจสนาม
ครู  ชำนาญการพิเศษ

นางปฐม  แข็งการ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางคำเลาะ  จำเริญจิต
ครู   ชำนาญการพิเศษ
นางกรองกาญจน  แสนสีลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางศรีประไพ  พรหมณี
ครู  เชี่ยวชาญ
นายสุดใจ  ยอดชัยภูมิ
ครู  ชำนาญการ

นางสาวทักษินันท์  หิรัญเกิด
ครู  ชำนาญการพิเศษ
นางนงลักษณ์  ยอดท่าหว้า
ครู   ปฎิบัติการ (ช่วยราชการ)

นางศิริณี  กล้าประจัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายนิพนธ์  จำเริญจิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางบุญโฮม  ระดาบุตร
ครู  ชำนาญการพิเศษ

นางวราภรณ์  คำหงษา
ครู  ปฎิบัติการ